Regulamin

REGULAMIN

5 km – Bieg dla Każdego

 

I. Organizator

Organizatorem Biegu na 5 km zwanego dalej „biegiem” jest Stowarzyszenie Run To Run, z siedzibą w Toruniu, 87-100 przy ul. Szafranowej 6 oraz Miasto Toruń.

 

II. Cel

 1. Uczczenie 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Integracja w środowisku poprzez wspólne podjęcie aktywności fizycznej w wymiarze patriotycznym.
 4. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Torunia i okolic.

 

III. Termin i miejsce

Cykl Toruńskich Biegów Wolności odbędzie się w terminach:

 • I edycja: 16 marca 2019 (sobota)
 • II edycja: 17 sierpnia 2019 (sobota) – Bieg Pod Patronatem Bella Skyway Festival
 • III edycja: 9 listopada 2019 (sobota)
 • IV edycja: 18 stycznia 2020 (sobota) – FINAŁ
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.sztafety2018.pl.
 2. Miejscem rozgrywania każdego biegu jest Bulwar Filadelfijski w Toruniu.
 3. Szczegółowa trasa i godzina startu będą dostępne na stronie internetowej Organizatora. Dystans do pokonania dla każdego uczestnika to 5 km. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.  Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 50 minut. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 50 minut od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety pojazdem z napisem KONIEC BIEGU.
 4. Punkt odświeżenia będzie zlokalizowany na mecie. Będzie zaopatrzony w wodę, a także w zależności od wsparcia sponsorów w inne artykuły odżywcze. W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych do biegania (np. będzie odczuwalna wysoka temperatura powietrza), Organizator przewiduje rozmieszczenie dodatkowych punktów z wodą.

 

IV. Uczestnictwo

 1. W każdej edycji biegu, prawo startu mają wyłącznie te osoby, które w dniu rozgrywania danej edycji biegu ukończą 16 lat. Osoby, które do dnia startu danej edycji biegu, nie ukończą 18 roku życia zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu – do pobrania na stronie biegu – kliknij TUTAJ!
 2. Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 3. Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w Przystani Sportów Wodnych.
 4. Szczegółowa mapa oraz godziny otwarcia zostaną opublikowane przez Organizatora na stronie www.sztafety2018.pl nie później niż 10 dni przed biegiem. W Biurze Zawodów uczestnicy imprezy otrzymują pakiety startowe zawierające m.in. numer startowy, agrafki, batonik i inny element ubioru w zależności od edycji: I. Koszulka techniczna, II. Czapeczka z daszkiem, III. Skarpetki, IV. Komin/ Chustka typy Buff. 
 5. Podstawą odbioru pakietu i numeru startowego będzie okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. W przypadku odbioru pakietu startowego przez osobę trzecią konieczne będzie okazanie kserokopii dokumentu tożsamości i pisemnego upoważnienia osoby startującej w biegu. Wzór upoważnienia zostanie opublikowany na stronie www.sztafety2018.pl nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 7. Organizator nie zezwala na start zawodników z psami i wózkami.
 8. Do odbioru pakietu startowego nie jest wymagane okazanie zaświadczenia lekarskiego.
 9. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 10. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
 11. Nieodebrane pakiety we wskazanych dniach pracy Biura Zawodów przed każdą edycją biegu nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.

V. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowa rejestracja na stronie www.biegiwolnosci.pl oraz podpisanie oświadczenia przy odbiorze numeru startowego. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.biegiwolnosci.pl i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenia on-line zostaną zamknięte na 7 dni przed datą danego biegu pod warunkiem, że do tej pory nie zostanie przekroczony limit zarejestrowanych uczestników.
 3. Każdy zawodnik ma prawo do uzyskania faktury. W tym celu wymagane jest przesłanie odpowiednich danych na adres e-mail: kontakt.runtorun@gmail.com.
 4. Zgłoszenie uważane jest za kompletne, w przypadku gdy zawodnik poprawnie uzupełni formularz zgłoszeniowy i dokona opłaty startowej.
 5. Opłata startowa za jedną edycję BEZ ELEMENTÓW STROJU wynosi 30 zł, a opłata od razu za cztery edycje wynosi 105 zł. Opłata startowa za jedną edycję Z ELEMENTEM STROJU wynosi 45 zł, a opłata od razu za cztery edycje wynosi 160 zł
 6. Opłaty startowe należy uiszczać za pośrednictwem płatności on-line transferuj.pl. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
 7. Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się danych osobowych na “Liście Startowej osób opłaconych”.
 8. Każdy uczestnik, oprócz zgłoszenia online, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej.
 9. Opłaty startowe nie podlegają zwrotowi oraz nie podlegają scedowaniu na inną osobę.

 

VI. Pomiar czasu

 1. Podczas rywalizacji będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasów. Każdy uczestnik otrzyma w Biurze Zawodów chip, który musi umieścić przy obuwiu (zamocować do sznurowadeł). Niepoprawne zamocowanie chipa może być podstawą dyskwalifikacji.
 2. Czas zawodników mierzony będzie w dwóch wariantach: brutto (od strzału startera) oraz netto (od przebiegnięcia przez zawodnika przez linię startu). Klasyfikacja prowadzona będzie według czasu netto, poza pierwszą 50-stką na mecie. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.

 

VII. Klasyfikacje i nagrody

 1. W biegu 5 km podczas każdej edycji (edycja I-IV) będą prowadzone następujące klasyfikacje:
  1. najszybszy mężczyzna OPEN (miejsca 1-3)
  2. najszybsza kobieta OPEN (miejsca 1-3)
  3. najszybsza drużyna męska (miejsca 1-3 puchary);
  4. najszybsza drużyna damska (miejsca 1-3 puchary)
  5. najszybsza drużyna mieszana (tj. drużyna składająca się z co najmniej jednej kobiety w przypadku drużyny w przewadze męskiej lub jednego mężczyzny w przypadku drużyny w przewadze żeńskiej) (miejsca 1-3 puchary).
 2. Szczegółowy regulamin klasyfikacji drużynowej dostępny TUTAJ!
 3. Każdy zawodnik wskazany w ustępie 1, po każdej edycji biegu zostanie nagrodzony statuetką.
 4. Warunkiem sklasyfikowania w całym cyklu jest ukończenie minimum 3-ech biegów, w tym biegu finałowego. W klasyfikacji całego cyklu liczona jest suma 2 najlepszych czasów uzyskanych w biegach od I do III i czasu biegu finałowego. W przypadku nie ukończenia biegu finałowego, przy ukończeniu co najmniej 2 innych biegów zaliczonych do cyklu, nie uznaje się, że zawodnik ukończył cykl i nie przysługuje mu prawo do nagród w klasyfikacji cyklu.
 5. W klasyfikacji całego cyklu będą prowadzone następujące klasyfikacje:
  1. najszybszy mężczyzna OPEN (miejsca 1-3);
  2. najszybsza kobieta OPEN (miejsca 1-3)
  3. najszybszy mieszkaniec Torunia OPEN (miejsce 1)
  4. najszybsza mieszkanka Torunia OPEN (miejsce 1)
  5. najszybsza drużyna męska (miejsca 1-3 puchary);
  6. najszybsza drużyna damska (miejsca 1-3 puchary)
  7. najszybsza drużyna mieszana (tj. drużyna składająca się z co najmniej jednej kobiety w przypadku drużyny w przewadze męskiej lub jednego mężczyzny w przypadku drużyny w przewadze żeńskiej) (miejsca 1-3 puchary).
 1. Każdy zawodnik wskazany w ustępie 4, po edycji finałowej biegu, zostanie nagrodzony pucharem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych lub rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

 

VIII. Medal

 1. Podczas każdej edycji zawodnicy otrzymują inny medal nawiązujący do 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski.
 2. Medale zdobyte podczas każdej edycji będą składać się w jedną całość.
 3. Organizator nie dokonuje wymian poszczególnych części medalu. Każdy zawodnik kończący bieg uprawniony jest do otrzymania po jednej sztuce z każdego elementu.

 

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Toruńskich Biegach Wolności 2019/20 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Toruńskich Biegach Wolności 2019/20. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę na na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie).
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

X. Postanowienia końcowe

 1. Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą mieć przymocowane numery startowe do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie obu biegów na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking, a także bieg z wózkiem dziecięcym.
 3. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane będą w dniu każdej z edycji imprezy do godz. 16:00. Protest winien być wniesiony drogą mailową we wskazanym terminie na adres mailowy kontakt.runtorun@gmail.com. Protesty będą rozpatrywane w terminie 24 godzin. Ostatecznie i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 7 dni po każdej z edycji imprezy.
 4. Po zakończeniu biegu Organizator zastrzega sobie praw do dokonania wyrywkowej kontroli antydopingowej, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.
 5. Depozyty: Organizator umożliwi zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Każdy zdeponowany worek zostanie oznaczony przez numer startowy zawodnika. Worek można odebrać tylko na podstawie okazanego numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 6. Bieg na 5km jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi biegu. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 

Ze sportowym zaproszeniem

Organizator