Regulamin

Regulamin Biegu na 10km rozgrywanego w ramach Imprezy „Toruńskie Sztafety Wolności 2018”

I. Organizator

Organizatorem Biegu na 10km zwanego dalej „biegiem” jest Stowarzyszenie Run To Run, z siedzibą w Toruniu, 87-100 przy ul. Szafranowej 6 oraz Miasto Toruń.

II. Cel

1. Uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Integracja w środowisku poprzez wspólne podjęcie aktywności fizycznej w wymiarze patriotycznym.
4. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Torunia i okolic.

III. Termin i miejsce

1. Bieg odbędzie się w poniższych terminach:

I. 14.01.2018 r. (niedziela),
II. 11.02.2018 r. (niedziela),
III. 11.03.2018 r. (niedziela),
IV. 14.10.2018 r. (niedziela),
V. 11.11.2018 r. (niedziela).

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.sztafety2018.pl.

3. Miejscem rozgrywania każdego biegu jest Bulwar Filadelfijski w Toruniu.
4. Szczegółowa trasa i godzina startu będą dostępna na stronie internetowej Organizatora. Dystans do pokonania dla każdego uczestnika to 10km. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi, co 1 kilometr. Trasa posiada ATEST. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1h 45min. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 1h 45min minut od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety pojazdem z napisem KONIEC BIEGU.
5. Start będzie miał charakter falowy, oznacza to, że poszczególne strefy będą startowały co ok. 45 sekund do 3 minut. Start poszczególnych stref będzie sygnalizowany oddzielnym wystrzałem startera.
6. Linia startu zostanie zamknięta po 5 minutach od wystrzału startera oznajmiającego start ostatniej strefy.
7. Zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są do ustawienia się na starcie w wydzielonych strefach zgodnych z kolorem otrzymanych numerów startowych. Przydział do konkretnej strefy startowej następuje na podstawie podanego w formularzu zgłoszeniowym wyniku osiągniętego przez danego zawodnika na dystansie 10 km, który będzie zweryfikowany przez Organizatora. Godzina wejścia do stref startowych zostanie podana przez organizatora najpóźniej 14 dni przed startem biegu.
8. Zawodnicy, którzy wystartują w strefie ustawionej bliżej Startu niż strefa, do której zostali przyporządkowani podczas rejestracji, otrzymają 5 minut kary. Kara doliczana będzie do czasu netto osiągniętego przez zawodnika.
9. Punkty odżywcze na trasie zlokalizowane będą na 5 km trasy i na mecie. Zaopatrzone będą w wodę, a także w zależności od wsparcia sponsorów w inne artykuły odżywcze. W przypadku wystąpienia nie-sprzyjających warunków atmosferycznych do biegania (np. będzie odczuwalna wysoka temperatur powietrza), Organizator przewiduje rozmieszczenie dodatkowych punktów z wodą.

IV. Uczestnictwo

1. W każdej edycji biegu, prawo startu mają wyłącznie te osoby, które w dniu rozgrywania danej edycji biegu ukończą 16 lat. Osoby, które do dnia startu danej edycji biegu, nie ukończą 18 roku życia zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu.
2. Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
3. Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w Przystani Sportów Wodnych.
4. Szczegółowa mapa oraz godziny otwarcia zostaną opublikowane przez Organizatora na stronie www.sztafety2018.pl nie później niż 10 dni przed biegiem. W Biurze Zawodów uczestnicy imprezy otrzymują pakiety startowe zawierające m.in. numer startowy, agrafki i inny element ubioru w zależności od edycji:

I. Koszulka techniczna
II. Komin/Chustka typy Buff
III. Skarpetki
IV. Spodenki
V. Czapeczka

5. Podstawą odbioru pakietu i numeru startowego będzie okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. W przypadku odbioru pakietu startowego za osobę trzecią konieczne będzie okazanie kserokopii dokumentu tożsamości i pisemnego upoważnienia tej osoby. Wzór upoważnienia zostanie opublikowany na stronie www.sztafety2018.pl nie później niż 7 dni przez rozpoczęciem imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
7. Organizator nie zezwala na start zawodników z psami i wózkami.
8. Do odbioru pakietu startowego nie jest wymagane okazanie zaświadczenia lekarskiego.
9. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
10. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
11. Nieodebrane pakiety we wskazanych dniach pracy Biura Zawodów przed każdą edycją sztafety, nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.

V. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowa rejestracja na stronie www.sztafety2018.pl oraz podpisanie oświadczenia przy odbiorze numeru startowego. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.sztafety2018.pl i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenia on-line zostaną zamknięte na 7 dni przed datą danego biegu pod warunkiem, że do tej pory nie zostanie przekroczony limit zarejestrowanych uczestników (limit wynosi 300 osób, poza biegiem finałowym).
3. Każdy zawodnik ma prawo do uzyskania faktury. W tym celu wymagane jest przesłanie odpowiednich danych na adres e-mail: sztafety@run-torun.pl
4. Zgłoszenie uważane jest za kompletne, w przypadku gdy zawodnik poprawnie uzupełni formularz zgłoszeniowy i dokona opłaty startowej.
5. Opłata startowa za jedną edycję wynosi 50 zł (lub 25 zł bez elementu odzieży) lub opłata od razu za pięć edycji wynosi 225 zł (lub  112,50 zł bez elementów odzieży) 
6. Opłaty startowe należy uiszczać za pośrednictwem płatności on-line transferuj.pl. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
7. Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się danych osobowych na “Liście Startowej osób opłaconych”.
8. Każdy uczestnik, oprócz zgłoszenia online, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej, której należy dokonać w ciągu 7 dni od daty rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.
9. Opłaty startowe należy uiszczać za pośrednictwem płatności on-line www.transferuj.pl.
10. Opłaty startowe nie podlegają zwrotowi oraz nie podlegają scedowaniu na inną drużynę.
11. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)

VI. Pomiar czasu

1. Podczas rywalizacji będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasów. Każdy uczestnik otrzyma w Biurze Zawodów chip, który musi umieścić przy obuwiu (zamocować do sznurowadeł). Niepoprawne zamocowanie chipa może być podstawą dyskwalifikacji.
2. Czas zawodników mierzony będzie w dwóch wariantach: brutto (od strzału startera) oraz netto (od przebiegnięcia przez zawodnika przez linię startu). Klasyfikacja prowadzona będzie według czasu netto, poza pierwszą 50-stką na mecie. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
3. Punkt kontrolny pomiaru czasu będzie zlokalizowany na 5 km trasy.

VII. Klasyfikacje i nagrody

1. W biegu 10km podczas każdej edycji (edycja I-V) będą prowadzone następujące klasyfikacje:
I. najszybszy mężczyzna OPEN (miejsca 1-3);
II. najszybsza kobieta OPEN (miejsca 1-3)
2. Każdy zawodnik wskazany w ustępie 1, po każdej edycji biegu zostanie nagrodzony statuetką.
3. Warunkiem sklasyfikowania w całym cyklu jest ukończenie minimum 4 biegi w tym biegu finałowego. W klasyfikacji całego cyklu liczona jest suma 3 najlepszych czasów uzyskanych w biegach od I do IV i czasu biegu finałowego. W przypadku nie ukończenia biegu finałowego, przy ukończeniu co najmniej 3 innych biegów zaliczonych do cyklu, nie uznaje się, że zawodnik ukończył cykl i nie przysługuje mu prawo do nagród w klasyfikacji cyklu.
4. W klasyfikacji całego cyklu będą prowadzone następujące klasyfikacje:
a) najszybszy mężczyzna OPEN (miejsca 1-3)
b) najszybsza kobieta OPEN (miejsca 1-3)
c) najszybszy mieszkaniec Torunia OPEN (miejsce 1)
d) najszybsza mieszkanka Torunia OPEN (miejsce 1)

5. Każdy zawodnik wskazany w ustępie 4, po edycji finałowej biegu, zostanie nagrodzony pucharem.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych lub rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych lub rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

VIII. Medal

1. Medal składa się z 5 elementów, na które składają się 4 części prezentujące wybrane toruńskie zabytki oraz podstawa, umożliwiająca złączenie pozostałych elementów w jedną całość.
2. Podczas czterech pierwszych edycji zawodnicy otrzymują po jednym zabytku.
3. Podczas biegu finałowego zawodnicy otrzymują podstawę medalu.
4. Organizator nie dokonuje wymian poszczególnych części medalu. Każdy zawodnik kończący bieg sztafetowy uprawniony jest do otrzymania po jednej sztuce z każdego elementu.

IX. Postanowienia końcowe

1. Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą mieć przymocowane numery startowe do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie obu biegów na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking, a także bieg z wózkiem dziecięcym.
3. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane będą w dniu każdej z edycji imprezy do godz. 16:00. Protest winien być wniesiony drogą mailową we wskazanym terminie na adres mailowy sztafety@run-torun.pl. Protesty będą rozpatrywane w terminie 24 godzin. Ostatecznie i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 7 dni po każdej z edycji imprezy.
4. Po zakończeniu sztafety Organizator zastrzega sobie praw do dokonania wyrywkowej kontroli antydopingowej, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.
5. Depozyty: Organizator umożliwi zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Każdy zdeponowany worek zostanie oznaczony przez numer startowy zawodnika. Worek można odebrać tylko na podstawie okazanego numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
6. Bieg na 10km jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi biegu. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 

Ze sportowym zaproszeniem

Organizator