Regulamin

REGULAMIN 

5 km – Wirtualny Bieg Niepodległościowy

I. Organizator

Organizatorem Wirtualnego Biegu Niepodległościowego zwanego dalej „Biegiem” jest Stowarzyszenie Run To Run, z siedzibą w Toruniu, 87-100 przy ul. Szafranowej 6 oraz Miasto Toruń.

II. Cel

 1. Uczczenie Narodowego Święta Niepodległości oraz 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski 
 2. Promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii.
 3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 4. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Torunia i okolic.

III. Termin 

 1. Bieg ma charakter wirtualny.
 2. Data: 11.11.2020 r. – 5.12.2020 r.
 3. Dystans: 5 km
 4. Dystans można pokonać na dowolnym terenie, przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz dystansu społecznego.
 5. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

IV. Trasa

 1. Każdy z uczestników Biegu do pokonania ma dystans 5 km.
 2. Każdy z uczestników Biegu pokonuje dystans biegiem lub marszobiegiem.
 3. Każdy uczestnik indywidualnie wyznacza sobie trasę oraz godzinę startu czasu trwania biegu oraz zakończenia aktywności.
 4. Każdy uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym (huawei zdrowie, strava itp.). Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem.
 5. Zrzut musi zawierać informacje takie jak: trasa, pokonany dystans, data. 
 6. Każdy zawodnik musi dodać jeden zrzut ekranu / zdjęcie zegarka.
 7. Zrzuty należy przesłać do 5.12.2020r. do godz. 23.59 za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Biegu: www.sztafety2018.pl.

V. Limit czasu
Zawodników nie obowiązuje limit czasu.

VI. Uczestnictwo-zapisy

 1. W Biegu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu swojego startu ukończą 16 lat.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, dokonanie opłaty wpisowej w kwocie 30 zł.
 3. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej.
 4. Dokonanie opłaty wpisowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. W formularzu zgłoszeniowym uczestnik zobowiązany jest podać aktualny adres korespondencyjny.
 6. Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku pdf. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie Biegu. Nie jest to warunek konieczny.

VII. Opłata startowa 

 1. Organizator informuje, że opłata startowa jest zaliczana do tzw. cegiełki włożonej w funkcjonowanie i przetrwanie w czasach pandemii.
 2. Wysokość wpisowego wynosi 30 zł za pakiet startowy.
 3. Opłatę należy wnosić poprzez system płatności udostępniony podczas rejestracji. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie internetowej Organizatora: www.sztafety2018.pl.
 4. Organizator dopuszcza również możliwość wysyłki pakietów za dodatkową opłatą. Wówczas wysyłane one będą w ciągu 3-5 tygodni dni od zakończenia Biegu. Koszt wysyłki wynosi: 12 zł brutto.

VIII. Pakiet startowy

 1. Pakiet startowy zawiera: numer startowy, medal, baton, element odzieży biegowej z dotychczasowych zawodów organizowanych przez Stowarzyszenie Run To Run (tj. opaska na głowę, opaski na ręce, skarpetki – losowo).
 2. Podstawą odbioru pakietu startowego będzie dokument tożsamości lub dokument ze zdjęciem.
 3. Pakiety startowe będzie można odbierać w wyznaczonym miejscu na obszarze Torunia. Szczegóły w późniejszym terminie.
 4. Organizator dopuszcza również możliwość wysyłki pakietów za dodatkową opłatą. Wówczas wysyłane one będą w ciągu 3-5 tygodni dni od zakończenia Biegu. Koszt wysyłki wynosi: 12 zł brutto.

IX. Klasyfikacje
W ramach Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1. Open (kobiet i mężczyzn)
2. Wiekowe
– 14-15 lat
– 16-17 lat
– 18-20 lat
– 21-29 lat
– 30-39 lat
– 40-49 lat
– 50-59 lat
– 60-69 lat
– 70 lat i starsi

X. Wyniki

 1. Po ukończeniu Biegu, Uczestnik przesyła swój wynik wypełniając formularz wystawiony przez Organizatora na stronie: www.sztafety2018.pl. Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia 1 zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem.
 2. Na podstawie przesłanych zrzutów ekranów z urządzeń rejestrujących Organizator sukcesywnie będzie weryfikował i aktualizował wyniki oraz publikował je na stronie www.sztafety2018.pl.
 3. Liczy się wynik, który będzie udokumentowany za zdjęciu/zrzucie ekranu. Jeżeli Uczestnik przebiegnie np. 6 km, w wynikach będzie widniał czas z 6 km, dlatego Uczestnik powinien zrobić wszystko, aby przebiec jak najbliżej dystansu 5 km, jednocześnie pamiętając, że 5 km to minimalny dystans pozwalający na klasyfikację w Biegu.
 4. Zgłoszenia wyników można wysłać tylko jeden raz.
 5. Zgłoszenie niepełne np. bez zrzutu ekranu nie będą brane pod uwagę.
 6. Dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, czas, płeć) zostaną zamieszczone w wynikach końcowych Biegu na stronie internetowej www.sztafety2018.pl.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych lub rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
 3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 

Ze sportowym zaproszeniem

Organizator