Regulamin

Regulamin Imprezy „Toruńskie Sztafety Wolności 2018”

 

I. Organizator

Organizatorem imprezy „Toruńskie Sztafety Wolności 2018”, zwanej dalej „Sztafetami” jest Stowarzyszenie Run To Run, z siedzibą w Toruniu, 87-100 przy ul. Szafranowej 6 oraz Miasto Toruń.

 

II. Cel

 1. Uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Integracja w środowisku poprzez wspólne podjęcie aktywności fizycznej w wymiarze patriotycznym.
 4. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Torunia i okolic.

 

III. Termin i miejsce

 1. Cykl sztafet składa się z pięciu pojedynczych biegów, rozgrywanych w dniach: 
  I. 14.01.2018 r. (niedziela),
  II. 11.02.2018 r. (niedziela),
  III. 11.03.2018 r. (niedziela),
  IV. 14.10.2018 r. (niedziela),
  V. 11.11.2018 r. (niedziela).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Sztafety, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.sztafety2018.pl.
 3. Miejscem rozgrywania każdego biegu sztafetowego jest Bulwar Filadelfijski w Toruniu.
 4. Godzina startu każdego biegu sztafetowego to 11:11.
 5. Szczegółowa trasa będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora. Dystans do pokonania dla każdej sztafety to 20 km. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi, co 1 kilometr. Trasa posiada ATEST. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3 godziny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu danej Sztafety o czym zobowiązuje powiadomić Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.sztafety2018.pl.

 

IV. Uczestnictwo

 1. Każda sztafeta składa się z 4 biegaczy. Sztafeta ma łącznie do pokonania dystans 20 km, przy czym każdy z biegaczy 5 km.
 2. Każda sztafeta może zgłosić maksymalnie jednego zawodnika rezerwowego (piąty zawodnik). Zmiana zawodnika rezerwowego, za zawodnika ze składu podstawowego możliwa jest we wskazanych godzinach pracy Biura Zawodów poprzedzających każdą edycję sztafet. Zmiany dokonuje się poprzez zaznaczenie na KARCIE STARTOWEJ zmiany zawodnika podstawowego i rezerwowego, w momencie odbioru pakietu startowego, przy obecności pracownika Biura Zawodów. Zmiana jest ostateczna i nieodwracalna. W przypadku braku zmiany, piąty zawodnik nie ma prawa startu w sztafecie.
 3. Zgłoszenia sztafety do startu dokonuje Kapitan sztafety w terminie wskazanym przez Organizatora.
 4. Jeden zawodnik nie może startować na więcej niż jednej zmianie w jednej drużynie.
 5. Zmian w sztafecie (przekazania pałeczki sztafetowej kolejnemu zawodnikowi) dokonuje się tylko
  w wyznaczonej strefie zmian znajdującej się przed bramą start-meta.Po przekazaniu pałeczki zawodnik zobowiązany jest niezwłocznie przebiec przez metę i zejść z trasy biegu. W strefie zmian może przebywać tylko jedna osoba z danej drużyny.
 6. Pakiety startowe dla całej drużyny odbiera w Biurze Zawodów Kapitan Drużyny lub osoby upoważnione przez niego na piśmie.
 7. Osoba odbierająca numery startowe dla całej drużyny musi posiadać dowód osobisty lub paszport oraz wydrukowaną i podpisaną przez wszystkich zawodników KARTĘ STARTOWĄ.
 8. Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w Przystani Sportów Wodnych. Szczegółowa mapa oraz godziny otwarcia zostaną opublikowane przez Organizatora na stronie www.sztafety2018.pl nie później niż 10 dni przed biegiem. W Biurze Zawodów uczestnicy imprezy otrzymują pakiety startowe zawierające m.in. numer startowy, agrafki i inny element ubioru w zależności od edycji: I. Koszulka techniczna, II. Komin/Chustka typy Buff, III. Skarpetki, IV. Spodenki, V. Czapeczka.
 9. Z numeru startowego mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane. Przekazywanie numerów startowych osobom trzecim jest zabronione i równoznaczne z dyskwalifikacją całego zespołu.
 10. W dniu zawodów przed startem biegu (godzina zostanie podana przez Organizatora) zostanie przeprowadzona odprawa kapitanów drużyn, na której zostaną przekazane im pałeczki sztafetowe
  z chipami.Udział w odprawie jest obowiązkowy, a warunkiem klasyfikacji zawodników jest udział w biegu z pałeczką sztafetą wydaną przez Organizatora. Po zakończeniu sztafety, pałeczki zostaną zebrane na mecie przez Obsługę Trasy Biegu.
 11. Do odbioru pakietu startowego nie jest wymagane okazanie zaświadczenia lekarskiego.
 12. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 13. Uczestników biegów „Toruńskie Sztafety Wolności 2018” obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
 14. Nieodebrane pakiety we wskazanych dniach pracy Biura Zawodów przed każdą edycją sztafety, nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.

 

V. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowa rejestracja na stronie www.sztafety2018.pl oraz podpisanie oświadczenia przy odbiorze numeru startowego. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.sztafety2018.pl i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu. W Sztafetach mogą startować osoby pełnoletnie
 2. Zgłoszenia on-line zostaną zamknięte na 7 dni przed datą danego biegu pod warunkiem, że do tej pory nie zostanie przekroczony limit zarejestrowanych drużyn (limit wynosi 50 drużyn, poza biegiem finałowym). Wszelkie korekty danych możliwe będą na 7 dni przed datą danego biegu. Po tej dacie dokonywanie jakichkolwiek zmian, z wyjątkiem pkt. 4 ustęp 2, jest zabronione.
 3. Każda drużyna ma prawo do uzyskania faktury. W tym celu wymagane jest przesłanie odpowiednich danych na adres e-mail: sztafety@run-torun.pl
 4. Zgłoszenie uważane jest za kompletne, w przypadku gdy Kapitan Drużyny poprawnie uzupełni formularz zgłoszeniowy i dokona opłaty startowej.
 5. Opłata startowa za jedną drużynę za jeden bieg wynosi 200 zł (lub 100 zł bez elementów odzieży) lub opłata za jedną drużynę od razu za pięć edycji wynosi 900 zł (lub 450 zł bez elementów odzieży) 
 6. Opłaty startowe należy uiszczać za pośrednictwem płatności on-line transferuj.pl. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
 7. Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się danych osobowych na “Liście Startowej osób opłaconych”.
 8. Każda drużyna, oprócz zgłoszenia online, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej, której należy dokonać w ciągu 7 dni od daty rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.
 9. Opłaty startowe nie podlegają zwrotowi oraz nie podlegają scedowaniu na inną drużynę.
 10. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)

 

VI. Pomiar czasu

 1. Podczas rywalizacji będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasów. Każdy uczestnik otrzyma w Biurze Zawodów chip, który musi umieścić przy obuwiu (zamocować do sznurowadeł). Niepoprawne zamocowanie chipa może być podstawą dyskwalifikacji.
 2. Czas zawodników mierzony będzie w dwóch wariantach: brutto (od strzału startera) oraz netto (od przebiegnięcia przez zawodnika przez linię startu). Klasyfikacja prowadzona będzie według czasu netto, poza pierwszą 50-stką na mecie. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.

 

VII. Klasyfikacje i nagrody

 1. W imprezie „Toruńskie Sztafety Wolności 2018” podczas każdej edycji sztafety (edycja I-V) będą prowadzone następujące klasyfikacje:
  • najszybsza drużyna męska (miejsca 1-3 puchary);
  • najszybsza drużyna damska (miejsca 1-3 puchary)
  • najszybsza drużyna mieszana (tj. drużyna składająca się z co najmniej jednej kobiety w przypadku sztafety w przewadze męskiej lub jednego mężczyzny w przypadku sztafety w przewadze kobiecej) (miejsca 1-3 puchary).
  • najszybsza firma (miejsca 1-3).
 2. Klasyfikacje wymienione w pkt. 1 będą prowadzone wyłącznie, gdy co najmniej trzy drużyny z danej kategorii, ukończą bieg.
 3. Warunkiem sklasyfikowania w całym cyklu sztafet jest ukończenie minimum 4-ech biegów, w tym biegu finałowego przez drużynę. UWAGA! Skład osobowy drużyny w poszczególnych biegach może się zmieniać, przy założeniu, że co najmniej dwóch zawodników drużyny ukończy wszystkie biegi brane pod uwagę w klasyfikacji całego cyklu. W klasyfikacji całego cyklu liczona jest suma 3 najlepszych czasów drużyny uzyskanych w biegach od I do IV i czasu biegu finałowego. W przypadku nie ukończenia biegu finałowego, przy ukończeniu co najmniej 3 innych biegów zaliczonych do cyklu, nie uznaje się, że drużyna ukończyła cykl i nie przysługuje jej prawo do nagród w klasyfikacji cyklu.
 4. Po biegu finałowym, tj. 11.2018 rok, nastąpi podsumowanie uzyskanych wyników sztafet ze wszystkich edycji  (tj. zsumowanie czasów) i przeprowadzona zostanie klasyfikacja:
  • najszybsza drużyna męska ze wszystkich edycji (miejsca 1-3 puchary)
  • najszybsza drużyna damska ze wszystkich edycji (miejsca 1-3 puchary)
  • najszybsza drużyna mieszana ze wszystkich edycji (tj. drużyna składająca się z co najmniej jednej kobiety w przypadku sztafety w przewadze męskiej lub jednego mężczyzny w przypadku sztafety w przewadze kobiecej) (miejsca 1-3 puchary)
  • najszybsza firma ze wszystkich edycji (miejsca 1-3 puchary)
 5. W klasyfikacji drużynowej warunkiem jest ukończenie biegu przez wszystkich członków drużyny, mieszcząc się w limicie czasu, podczas każdej edycji sztafety.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych lub rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

 

VIII. Medal

 1. Każdy uczestnik sztafety otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Medal składa się z 5 elementów, na które składają się 4 części prezentujące wybrane toruńskie zabytki oraz podstawa, umożliwiająca złączenie pozostałych elementów w jedną całość.
 3. Podczas czterech pierwszych edycji sztafet zawodnicy otrzymują po jednym zabytku.
 4. Podczas sztafety finałowej zawodnicy otrzymują podstawę medalu.
 5. Organizator nie dokonuje wymian poszczególnych części medalu. Każdy zawodnik kończący bieg sztafetowy uprawniony jest do otrzymania po jednej sztuce z każdego elementu.

 

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą mieć przymocowane numery startowe do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Przebywanie na trasie sztafety bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie obu biegów na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking, a także bieg z wózkiem dziecięcym.
 3. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane będą w dniu każdej z edycji imprezy do godz. 16:00. Protest winien być wniesiony drogą mailową we wskazanym terminie na adres mailowy sztafety@run-torun.pl. Protesty będą rozpatrywane w terminie 24 godzin. Ostatecznie i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 7 dni po każdej z edycji imprezy.
 4. Po zakończeniu sztafety Organizator zastrzega sobie praw do dokonania wyrywkowej kontroli antydopingowej, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.
 5. Depozyty: Organizator umożliwi zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Każdy zdeponowany worek zostanie oznaczony przez numer startowy zawodnika. Worek można odebrać tylko na podstawie okazanego numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 6. Impreza „Toruńskie Sztafety Wolności 2018” jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi imprezy „Toruńskie Sztafety Wolności 2018”. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 

 

Ze sportowym zaproszeniem

Organizator